اس ام اس عرفانی و فلسفی

خوشبختی یافتنی نیست ، ساختنی است . . .
–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

بزرگ ترین اقیانوس جهان (آرام) است ، پس آرام باش تا (بزرگ) باشی . . .

–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

همه رویاهای ما میتواند محقق شوند ، اگر ما شجاعت دنبال کردن آن ها را داشته باشیم

–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

کلمه جادویی که شما را به همه آرزو هایتان میرساند

خ-و-ا-س-ت-ن

–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

انسان برای موفقیت به دنیا میآید ، نه برای شکست . . .

–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

مطمئن ترین اصل در طول زندگی ، خود سازی است ، نه اصلاح دیگران . . .

–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

اشک های دیگران را مبدل به نگاه های پر از شادی کردن از بزرگترین خوشبختی هاست . . .

–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

افسوس که جوانی المثنی ندارد . . .

–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

تمام چیزی که باید از زندگی آموخت ، تنها یکی کلمه است

((میگذرد))

–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

عشق مانند آسمان است ، گاهی صاف است و شاد ، گاهی غمگین است و بارانی . . .

–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

خدایا ، چه گم کرد آنکه تو را یافت ، و چه یافت آنکه تو را گم کرد . . .

–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

هرگز چشمانت را برای کسی که معنی چشمانت را نمیفهمد گریان نکن . . .

–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

به هنگام خشم ، بردبار

موقع ترس ، شکیبا

و در راه کسب آهسته باش . . .

–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

در لحظات تصمیم گیری است که سرنوشت ما شکل میگیرد . . .

–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

همیشه سخت ترین سیلی را از کسی میخوری که روزی بهترین نوازشگرت بود . . .

–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

بهترین درودهایم نثار آنانی باد که کاستی هایم را میدانند و باز هم دوستم دارند . . .

–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

آتش فریاد را با آب سکوت خاموش کن . . .

–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

آن که میخواهد روزی پرواز عشق را تجربه کند ، نخست باید روی پای خود ایستادن

را بیاموزد ، پرواز را که با پرواز آغاز نمیکنند. . .

–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

باران باش و ببار ، نپرس پیاله های خالی از آن کیست . . .

–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

وقتی کسی صادقانه بهت عشق هدیه میکند و تو پس میزنی

منتظر باش تا قلبتو به کسی هدیه کنی و اون تو رو پس بزنه . . .

–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–_–

زندگی جدولی است که هر کس در صدد حل آن بر آید ، جایزه اش مرگ است . . .

منبع : kar20.ir